CatalanEspañolEnglish

Valors guia

INTERNS

DEMOCRÀCIA INTERNA Les decisions són debatudes i consensuades a l’assemblea de socis, que constitueix l’òrgan col·legiat de màxima autoritat.

AUTONOMIA PERSONAL L’autonomia dels socis/sòcies i treballadors/es és afavorida tant des del punt de vista de l’organització de la seva feina, com de l’horari i la implicació en les tasques col·lectives.

RESPONSABILITAT PROFESSIONAL L’autonomia personal ve compensada per la responsabilitat, tant en el desenvolupament professional com en les respostes a les necessitats de l’organització.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS L’existència d’una política activa de no discriminació i igualtat d’oportunitat entre homes i dones.

EXTERNS

ORIENTACIÓ AL CLIENT El nostre treball parteix de les necessitats del client i s’orienta a la seva satisfacció, establint mecanismes de diàleg i de seguiment que permetin la retroalimentació entre l’equip professional i el client.

QUALITAT DEL SERVEI La qualitat com a base dels serveis que oferim, ja que és la millor manera de servir als nostres clients i al conjunt de la societat.

CULTURA DE COOPERACIÓ La creença que la cooperació és la millor eina per avançar en la construcció d’una societat més justa i d’obtenir millors resultats en la nostra tasca professional.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES El desenvolupament i recolzament de les persones, especialment d’aquelles que són objecte de les polítiques socials, però també dels professionals que treballen en aquest camp.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com